Roztocze. Środowisko przyrodnicze Zobacz większe

Roztocze. Środowisko przyrodnicze

R76

Nowy produkt

53,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Roztocze. Środowisko przyrodnicze
Redakcja: Jan Buraczyński
Wydawca: Wydawnictwo Lubelskie
Rok wydania: 2002
Oprawa: twarda
Ilość stron: 344 strony
Format: 17x24 cm
ISBN: 83-87399-10-8

Monografia Roztocze - środowisko przyrodnicze, pod redakcją Profesora Jana Buraczyńskiego, nawiązuje do najlepszych tradycji polskiego piśmiennictwa geomorfologicznego, reprezentowanych przez syntezy A. Jahna (1956) Wyżyna Lubelska. Rzeźba i czwartorzęd, czy też M. Klimaszewskiego (1988) Rzeźba Tatr Polskich. Jest to pierwsze w naszej literaturze kompleksowe opracowanie rzeźby i ewolucji paleogeograficznej całego Roztocza, regionu o specyficznych cechach budowy i wyjątkowych walorach fizjograficznych. Praca podsumowuje zarówno wyniki wieloletnich badań Redaktora, jak też wielu geologów i geomorfologów, począwszy od autorów Atlasu Geologicznego Galicji.
Nowatorskie, kompleksowe ujęcie zagadnień ewolucji rzeźby regionu, a także pozostałych elementów środowiska przyrodniczego, w połączeniu z bogatą szatą graficzną, w tym świetnymi mapami geomorfologicznymi i zagęszczonych poziomic, skłaniają do wysokiej oceny recenzowanej monografii.
Witold Zuchiewicz
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spis treści:
 Przedmowa 
 Wstęp  
 Budowa geologiczna - Jan Buraczyński
  I. Przewodnie elementy strukturalne 
   Paleozoik 
   Mezozoik 
  II. Przemiany środowiska w trzeciorzędzie
   Paleogen 
   Neogen 
   Pliocen 
  III. Tektonika 
  IV. Ewolucja rzeźby w czwartorzędzie 
   Eoplejstocen 
   Mezoplejstocen 
   Neoplejstocen 
   Ostatnie zlodowacenie  
   Holocen 
 Rzeźba - Jan Buraczyński
  I. Główne rysy morfogenetyczne 
  II. Regionalizacja geomorfologiczna 
 Regiony Roztocza - Jan Buraczyński
  I. Roztocze Gorajskie 
   Granice regionu 
   Charakterystyka morfostrukturalna
   Doliny rzeczne 
   Rzeźba lessowa 
  II. Roztocze Szczebrzeszyńskie  
   Granice regionu 
   Charakterystyka morfostrukturalna
   Doliny rzeczne 
  III. Roztocze Tomaszowskie
   Granice regionu 
   Charakterystyka morfostrukturalna 
   Doliny rzeczne 
   Doliny przełomowe
   Rzeźba eoliczna 
   Erozja wąwozowa
  IV. Roztocze Rawskie - Jan Buraczyński, Roman Hnatiuk
   Granice regionu 
   Charakterystyka morfostrukturalna 
   Doliny rzeczne 
  V. Roztocze Janowskie - Jan Buraczyński, Roman Hnatiuk
   Granice regionu 
   Charakterystyka morfostrukturalna
   Doliny rzeczne
  VI. Roztocze Lwowskie
   Granice regionu
   Charakterystyka morfostrukturalna
   Doliny rzeczne
   Topograficzne warunki położenia Lwowa
   Zmiany środowiska
 Klimat - Bogusław Michał Kaszewski, Mikołaj Czerniawski, Bohdan Mucha
  I. Warunki klimatyczne Roztocza 
   Cyrkulacyjne czynniki klimatu 
   Radiacyjne czynniki klimatu  
   Warunki termiczne
   Stosunki opadowe i wilgotnościowe 
   Zanieczyszczenie powietrza
  II. Zmiany i wahania klimatu - Bogusław Michał Kaszewski
   Wahania klimatu w tysiącleciu  
   Zakres zmian okresowych
 Stosunki wodne - Zdzisław Michalczyk, Iwan Kowalczuk
  I. Terenowe uwarunkowania obiegu wody
  II. Wody powierzchniowe - Jan Buraczyński
   Działy wodne
   Systemy rzeczne
   Gęstość sieci rzecznej
  III. Wody podziemne  
   Warunki geologiczne występowania wód podziemnych 
   Wysokość zwierciadła wód podziemnych 
   Wahania zwierciadła wód podziemnych
  IV. Źródła 
   Położenie i gęstość źródeł 
   Wydajność źródeł 
   Cechy fizycznochemiczne wód
  V. Odpływ 
   Odpływ jednostkowy 
   Bilans wodny 
 Gleby - Ryszard Turski
  I. Uwagi o genezie i ewolucji 
  II.Systematyka i opis 
   Gleby autogeniczne 
   Gleby litogeniczne 
   Gleby semihydrogeniczne, hydrogeniczne i napływowe.
   Mady i gleby deluwialne 
 Szata roślinna - Krystyn Izdebski
  I. Przegląd geobotaniczny zbiorowisk roślinności rzeczywistej
  II. Lasy 
   Bory 
   Grądy 
   Łęgi  
   Olsy 
   Torfowiska wysokie 
  III. Zbiorowiska terenów nieleśnych  
   Zbiorowiska torfowiskowe i łąkowe 
   Zbiorowiska wodne 
   Zbiorowiska synantropijne 
  IV. Tendencje sukcesyjne zbiorowisk roślinnych 
  V. Roślinność naczyniowa 
   Uwagi ogólne 
   Elementy geograficzne 
  VI. Potencjalna roślinność naturalna i kręgi dynamiczne zbiorowisk
  VII. Stan ochrony przyrody 
   Rośliny chronione 
   Obiekty chronione  
    Roztoczański Park Narodowy  
    Parki krajobrazowe 
    Rezerwaty 
  VIII.  Flora chronionych obiektów Ukraińskiego Roztocza - Michał Zagulski, Jura Zinko 
   Parki i rezerwaty 
 Literatura

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Roztocze. Środowisko przyrodnicze

Roztocze. Środowisko przyrodnicze